Kerkenraad

De Heere heeft in Zijn Woord ons kenbaar gemaakt, dat Zijn gemeente geleid moet worden. Dat doet Hij eerst Zelf: door Zijn Woord en Geest. Maar, Hij wil ook mensen in Zijn dienst nemen, om zorg te dragen voor Zijn kudde. Dat zijn de ambtsdragers.  Naar Gods Woord kennen wij drie verschillende ambten: predikanten, ouderlingen diakenen. De predikanten zijn de Dienaren van het Woord. De ouderlingen hebben een ´regerend ambt´. De diakenen dragen zorg voor allerlei noden van onze naaste, dichtbij en veraf.

Samen vormen deze ambtsdragers de Kerkenraad. De kerkenraad is meer dan een ´raad van bestuur´. De ambtsdragers zijn vertegenwoordigers van Christus! Samen moeten zij de gemeente dienen en geestelijk leiding geven. Dat kunnen ze echter ook niet van zichzelf. Het zijn ook maar mensen. Daarom heeft de kerkenraad de zegen van de Heere nodig.

Van tijd tot tijd zijn er ambtsdragerverkiezingen. De gemeente kan namen indienen van personen die zij geschikt achten voor het ambt. De zittende kerkenraad stelt uit die ingediende namen dubbeltallen op. De lidmaten van de gemeente kunnen dan op een vergadering uit dat dubbeltal een ambtsdrager verkiezen. De gekozene moet binnen een week te kennen geven of hij deze benoeming aanvaard.

Binnen de gemeente neemt de kerkenraad een belangrijke plaats in. Daarom is er ook veel gebed nodig voor de kerkenraad!

De kerkenraad heeft haar visie, belijdenis en werkzaamheden vastgelegd in een beleidsplan. U kunt dit plan hier downloaden.