ANBI pagina voor de gemeente (kerkrentmeesters)

De Hervormde Gemeente te Arnemuiden is aangemerkt als een ANBI-instelling. Deze pagina bevat informatie over de ANBI status van de Hervormde Gemeente te Arnemuiden. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die de aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen. Voor de informatie over de ANBI status van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Arnemuiden, zie deze pagina

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Hervormde Gemeente Arnemuiden
Telefoonnummer:0118-601787
RSIN/Fiscaal nr.:002592411
Kamer van Koophandel nr.:76336220
Website adres:www.hervormdarnemuiden.nl
Email:scriba@hervormdarnemuiden.nl
Adres:Markt 10
Postcode:4341 EP
Plaats:Arnemuiden

De Hervormde Gemeente te Arnemuiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).” De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Hervormde Gemeente Arnemuiden, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit tenminste 3 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.hervormdarnemuiden.nl vindt u het beleidsplan 2020-2024 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van medewerkers (predikant, pastoraal medewerker en catecheet) is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en pastoraal werker verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Onder H vindt u meer specifieke financiële gegevens over onze gemeente.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar (betreft uitsluitend gegevens van het College van Kerkrentmeesters, de gegevens van het College van Diakenen staan elders op deze website vermeld). De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

I. Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de kerkelijke gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten en huisvesting van de predikant (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (catecheten en vrijwilligers) en aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.