Collecte en giften

De gemeente is financieel van u en jou afhankelijk. Op verschillende manieren kan daarin worden bijgedragen: bijvoorbeeld via de collecten of via een gift.

De financiele verplichtingen van de gemeente hebben onder andere betrekking op:

  • kosten van het pastoraat;
  • beheer en de vaste lasten van kerkelijke gebouwen en pastorie;
  • de rente en aflossingen op de leningen voor nieuwbouw/renovatie;
  • diaconale ondersteuning.

Er zijn twee mogelijkheden om een bedrag over te maken:

1. Door middel van een iDEAL betaling  via deze link. Het is niet mogelijk om per collecte een bedrag op te geven. De gift wordt in verhouding verdeeld tussen de diaconie en kerkrentmeesters.
2. Door middel van een overschrijving per bank. Hiervoor kunnen de volgende bankrekeningen gebruikt worden:

Kerkrentmeesters: NL97 RABO 0303 8018 24
Diaconie: NL81 RABO 0303 8139 46

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Collecte en giften