Kerkdiensten na 1 juli 2020

Arnemuiden, 26 juni 2020

Geachte gemeenteleden, beste jongeren,

Zoals u weet geeft de overheid inmiddels meer ruimte voor het organiseren van bijeenkomsten en kerkdiensten. Namens de kerkenraad en de kerkrentmeesters informeren wij u hierbij over praktische zaken die voor u van belang zijn als u een kerkdienst wilt bezoeken.

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. De onderstaande maatregelen zijn een uitwerking hiervan. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. De maatregelen worden bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we een aantal algemene afspraken hanteren:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen.

Wat u moet weten voor uw bezoek aan ons kerkgebouw

Algemeen

 • Vanaf DV 1 juli versoepelt de overheid de coronamaatregelen. We krijgen dan meer mogelijkheden om kerkdiensten te beleggen. Zo is er, onder voorwaarden, geen maximum meer op het aantal personen bij samenkomsten. Wel geldt onverminderd dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Ook moeten bezoekers bij binnenkomst op gezondheid worden gecheckt. Een andere voorwaarde is dat er gewerkt wordt met reserveringen bij samenkomsten met meer dan 100 personen. Onder deze voorwaarden kunnen we tijdens een dienst met ca. 140 bezoekers in de kerk en met ca. 40 bezoekers in zaal Ichtus samenkomen. Op DV 5 juli staat, in deze vorm, de eerste dienst gepland.
 • Vanwege deze beperking in bezoekersaantal en de verplichte registratie bij meer dan 100 personen, zal worden gewerkt met een reserveringssysteem. Een eerlijk en roulerend systeem waarin iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. In verband met het invoeren van dit reserveringssysteem hebben we van alle huishoudens één mailadres en telefoonnummer nodig.
 • Wilt u, als lid van onze gemeente een uitnodiging ontvangen, vul dan uw gegevens in via het bericht op onze website. Ruim voordat u aan de beurt bent ontvangt u een uitnodiging per mail.
  Heeft u geen emailadres, geef dan uw telefoonnummer door aan de scriba. U wordt gebeld als u aan de beurt bent om naar de kerk te komen.
 • In verband met de beperkte bezoekersaantallen is het voor vakantiegangers niet mogelijk de diensten bij te wonen.
 • Vanaf DV 19 juli wordt er in zaal Rehoboth weer crèche gehouden. Voor binnenbrengen en ophalen dient u gebruik te maken van de toegangsdeur van het jeugdhonk (via het fietsplein links buitenom). Wacht bij het wegbrengen op elkaar zodat u samen de kerk in kunt gaan.   
 • Tijdens de dienst wordt extra goed geventileerd, ons ventilatiesysteem heeft ruim voldoende capaciteit.
 • Tussen de ochtend- en de middagdienst worden de banken en toiletten gereinigd, ook dan wordt er extra geventileerd.
 • Er zal geen weekbrief meer gereed liggen om mee te nemen, dit in verband met de hygiëne en het voorkomen van  opstoppingen. De weekbrief verzend de scriba op verzoek per mail. Op de site staat de weekbrief ook maar dan zonder adresgegevens, dit i.v.m. de AVG.

Binnenkomst in de kerk

 • Wij vragen u bij aankomst direct het gebouw binnen te gaan en niet buiten op het plein of in de hal (sociaal) te groeperen. Dit geldt ook bij het verlaten van de zaal / het gebouw.
 • Als eerste wordt de kerk opengesteld, binnenkomst gebeurt alléén via de torendeur aan de Markt. Pas als de kerk vol is wordt de nieuwe entree (links van de kerk) voor zaal Ichtus opengesteld.
  De bezoekers worden door de ‘medewerkers’ een plaats toegewezen. U heeft dus geen vrije keuze in zitplaats, ook eerder gereserveerde plaatsen zijn nu niet van toepassing.
 • Om de 1,5m afstand te kunnen bewaren wordt de kerkzaal en galerij bank voor bank gevuld met telkens één vrije bank. De ‘medewerkers’ wijzen u de bank waarin u kunt plaatsnemen. Per bank kunnen 2 kerkgangers op 1,5 m afstand zitten, huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Voor het betreden van de kerk / zaal is er de mogelijkheid uw handen te ontsmetten.

Tijdens de dienst (update 16 juli 2020)

 • Toiletbezoek tijdens de dienst wordt sterk ontraden in verband met passeren in banken en gangpaden op minder dan 1,5 meter. In uitzonderlijke gevallen kan, vanwege de hygiënemaatregelen, alléén de toilet bij zaal Shalom gebruikt worden.
 • (gewijzigd dd. 16 juli 2020) De kerkenraad besloten vanaf zondag 19 juli a.s. in de kerk weer op samenzang over te gaan. We doen dit gematigd, we zingen allen maar niet voluit, met minder zangmomenten en minder verzen. Niet alléén de totale tijdsduur van zang tijdens de dienst is van belang maar ook de interval tussen de zang. Vandaar de keuze voor minder zangmomenten met voldoende tijd ertussen voor de luchtverversing. Vanwege de beperkte plafondhoogte onder de galerij worden degenen die daar zitten verzocht niet mee te zingen (neuriën mag uiteraard).

Verlaten van de kerk

 • Verlaten van de kerk gebeurt via meerdere uitgangen, afhankelijk van uw zitplaats.
  De linkerhelft (glasdeurzijde) gaat via de deur achter de preekstoel rechtsaf naar buiten,
  De rechterhelft verlaat de kerkzaal via de torendeur aan de Markt.
  Zaal Ichtus gaat via de nieuwe hal naar buiten.

  De ‘medewerkers’ zien toe op een goed verloop. Houdt u rekening met de 1,5 m afstand en het vermijden van opstoppingen, verlaat dus direct de kerkzaal en het gebouw.
 • Bij de uitgangen wordt gecollecteerd, er staat een tafeltje waarin collectezakken geplaatst zijn op volgorde van de collecte-doelen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om (zoals bij de thuisdiensten) uw giften digitaal over te maken.

Tot slot, we betreuren dat we deze maatregelen moeten nemen, anderzijds zijn we blij dat we weer beperkt mogen samen komen. We hopen en bidden dat er binnen afzienbare tijd weer volwaardige diensten mogelijk worden. De afspraken met elkaar goed nakomen zal daaraan zeker bijdragen. We zien er naar uit om u weer in de kerk te mogen ontmoeten. We denken ook aan hen die niet naar de kerk kunnen komen, weet dat we u missen. Gelukkig kunnen we ’s zondags toch verbonden zijn rond het Woord, al is het op afstand. Weet dat onze God niet aan tijd noch plaats is gebonden. We wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe in deze bijzondere tijd.

Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heere der heirscharen! Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des Heeren.  Psalm 84:2-3

Namens de kerkenraad,

Ds. M. Klaassen, preses                                           P. Rotte, scriba

Namens de kerkrentmeesters,

J. Brouwer,  voorzitter                                            J. Nieuwdorp, secretaris

Kerkdiensten na 1 juli 2020