Erediensten en bijeenkomsten vanaf 27 juni 2021

De kerkenraad en de kerkrentmeesters informeren u hierbij over praktische zaken rondom onze kerkdiensten en bijeenkomsten, in verband met de Corona-maatregelen.

We zijn verheugd te melden dat het vanaf DV zondag 27 juni a.s. weer mogelijk is om met een groter deel van onze gemeente in de erediensten samen te komen voor zover dit bij 1,5 m afstand mogelijk is (gezinnen kunnen dichter bij elkaar). Vanaf deze zondag kunnen we weer ca. 140 personen in de kerk en ca 35 personen in zaal Ichtus ontvangen. Ook samenzang is weer mogelijk, al is het nog wel met minder zangmomenten. We zijn heel dankbaar dat de Heere ons deze ruimte geeft! Als u wordt uitgenodigd laat u toch zeker uw plaats niet leeg? ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten’. We hopen u weer spoedig te ontmoeten!

De maatregelen die hieronder geel gearceerd zijn, zijn (per 27 juni) veranderd ten opzichte van de vorige maatregelen.

We hanteren tijdens onze erediensten en andere ontmoetingen een aantal algemene afspraken:

 • We houden minimaal anderhalve meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Degenen die klachten hebben zoals hoesten, verkoudheid of verhoging blijven thuis, samen met anderen uit hun huishouden;
 • Tijdens de eredienst wordt extra geventileerd;
 • Tussen de ochtend- en de middagdienst worden de banken en toiletten gereinigd, en wordt er extra geventileerd;
 • Er zal geen weekbrief gereed liggen om mee te nemen. De weekbrief verzendt de scriba op verzoek per mail. Op de website kunt u een versie van de weekbrief lezen of downloaden waar de persoonlijke gegevens zijn verwijderd vanwege de wetgeving op de privacy.

Wanneer kunt u de erediensten bezoeken?

 • U kunt de erediensten alleen bezoeken wanneer u daarvoor uitgenodigd bent door middel van een emailbericht van het reserveringssysteem kerktijd.nl;
 • Bent u lid van onze gemeente en heeft u zich nog niet geregistreerd voor het reserveringssysteem, vul dan uw gegevens in via het bericht op onze website. Heeft u geen emailadres, geef dan uw telefoonnummer door aan de scriba. U wordt gebeld als u geselecteerd bent om naar de kerk te komen;
 • Het bovenstaande betekent dat de kerkdiensten niet kunnen worden bijgewoond door bezoekers die geen lid van onze gemeente zijn.

De kerkenraad heeft op besloten tot een verruiming van het aantal bezoekers tijdens de erediensten, hetgeen betekent dat we vanaf zondag 13 juni uitgaan van ongeveer 140 personen in de kerk en ongeveer 35 personen in zaal Ichtus.

Binnenkomst in de kerk

 • Wij vragen u bij aankomst direct het gebouw binnen te gaan en niet buiten op het plein of in de hal te groeperen. Dit geldt ook bij het verlaten van het gebouw;
 • Wij zullen u bij binnenkomst een plaats toewijzen. U heeft dus geen vrije keuze in zitplaats, ook eerder gereserveerde plaatsen zijn nu niet van toepassing;
 • In zaal Rehoboth wordt de crèche gehouden. Voor binnenbrengen en ophalen dient u gebruik te maken van de toegangsdeur van het jeugdhonk (via het fietsplein links buitenom).

Tijdens de dienst

Vanaf zondag 27 juni is er tijdens de diensten weer samenzang. Er zijn minder zangmomenten dan gebruikelijk.

 • Toiletbezoek tijdens de dienst wordt sterk ontraden. In uitzonderlijke gevallen kan alléén het toilet bij zaal Shalom gebruikt worden;
 • De collectie is niet tijdens de dienst maar bij de uitgang.

Verlaten van de kerk

 • Gemeenteleden in de kerk verlaten het gebouw via beide gangpaden en via de torendeur aan de Markt.
 • Gemeenteleden in zaal Ichtus verlaten het gebouw via de nieuwe hal naar buiten,
  De ‘medewerkers’ zien toe op een goed verloop. Houdt rekening met de 1,5 m afstand en vermijd opstoppingen.
 • Bij de uitgangen wordt gecollecteerd, er staat een tafeltje waarin collectezakken geplaatst zijn op volgorde van de collecte-doelen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om (zoals bij de thuisdiensten) uw giften digitaal over te maken.

Alle andere bijeenkomsten

Vanaf DV 5 juni 2021 gelden voor jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer.

Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf 27 juni 2021 weer in vereniging-, kringverband. De 1.5 meter afstand moet bij alle bijeenkomsten worden gehanteerd. Het maximum aantal personen dat deel mag nemen is dus afhankelijk van de vereiste 1.5m afstand.

Jeugd tot 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden. Volwassenen dienen onderling en tot jeugd van 12 jaar en ouder wel voldoende afstand te bewaren.

Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heere der heirscharen! Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des Heeren. 

We hopen en bidden dat binnen afzienbare tijd weer erediensten en bijeenkomsten kunnen worden gehouden zoals we dat gewend waren. Laten we naar elkaar omzien, en gezamenlijk de afspraken goed nakomen.

Weet dat onze God niet aan tijd of plaats is gebonden. We wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe in deze bijzondere tijd.

Erediensten en bijeenkomsten vanaf 27 juni 2021