Erediensten en bijeenkomsten vanaf 15 december 2020

De kerkenraad en de kerkrentmeesters informeren u hierbij over praktische zaken rondom onze kerkdiensten en bijeenkomsten, in verband met de Corona-maatregelen.

De laatste updates van deze berichtgeving gelden vanaf 15 december 2020 en zijn hieronder geel gearceerd. De onderstaande maatregelen gelden (zonder tegenbericht) in ieder geval tot en met 2 maart 2021.

We hanteren tijdens onze ontmoetingen een aantal algemene afspraken:

 • We houden minimaal anderhalve meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Degenen die klachten hebben zoals hoesten, verkoudheid of verhoging blijven thuis, samen met anderen uit hun huishouden;
 • Tijdens de eredienst wordt extra geventileerd;
 • Tussen de ochtend- en de middagdienst worden de banken en toiletten gereinigd, en wordt er extra geventileerd;
 • Er zal geen weekbrief gereed liggen om mee te nemen. De weekbrief verzendt de scriba op verzoek per mail. Op de website kunt u een versie van de weekbrief lezen of downloaden waar de persoonlijke gegevens zijn verwijderd vanwege de wetgeving op de privacy.

Wanneer kunt u de erediensten bezoeken?

 • U kunt de erediensten alleen bezoeken wanneer u daarvoor uitgenodigd bent door middel van een emailbericht van het reserveringssysteem kerktijd.nl;
 • Bent u lid van onze gemeente en heeft u zich nog niet geregistreerd voor het reserveringssysteem, vul dan uw gegevens in via het bericht op onze website. Heeft u geen emailadres, geef dan uw telefoonnummer door aan de scriba. U wordt gebeld als u geselecteerd bent om naar de kerk te komen;
 • Het bovenstaande betekent dat de kerkdiensten niet kunnen worden bijgewoond door bezoekers die geen lid van onze gemeente zijn.

Vanaf 15 november 2020 D.V. zullen we per eredienst bijeenkomen met maximaal 30 gemeenteleden in de kerk en met maximaal 30 gemeenteleden in zaal Ichthus

In verband met de beperkte mogelijkheid om bijeen te komen gaat de in december geplande Avondmaaldienst niet door.

Binnenkomst in de kerk

 • Wij vragen u bij aankomst direct het gebouw binnen te gaan en niet buiten op het plein of in de hal te groeperen. Dit geldt ook bij het verlaten van het gebouw;
 • Draag bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje en ontsmet uw handen. Zodra u plaats heeft genomen in de bank mag u het mondkapje afzetten;
 • Wij zullen u bij binnenkomst een plaats toewijzen. U heeft dus geen vrije keuze in zitplaats, ook eerder gereserveerde plaatsen zijn nu niet van toepassing;
 • In zaal Rehoboth wordt de crèche gehouden. Voor binnenbrengen en ophalen dient u gebruik te maken van de toegangsdeur van het jeugdhonk (via het fietsplein links buitenom).

Tijdens de dienst

 • Er vindt tijdens de eredienst geen gemeentezang plaats. De psalmen of gezangen die door de predikant worden opgegeven, worden gezongen door enkele leden van het gemengd koor ‘de Lofstem’;
 • Toiletbezoek tijdens de dienst wordt sterk ontraden. In uitzonderlijke gevallen kan alléén het toilet bij zaal Shalom gebruikt worden;
 • De collectie is niet tijdens de dienst maar bij de uitgang.

Verlaten van de kerk

 • Verlaten van de kerk gebeurt via meerdere uitgangen, afhankelijk van uw zitplaats.
  De linkerhelft (glasdeurzijde) gaat via de deur achter de preekstoel rechtsaf naar buiten,
  De rechterhelft verlaat de kerkzaal via de torendeur aan de Markt.
  Zaal Ichtus gaat via de nieuwe hal naar buiten.

  De ‘medewerkers’ zien toe op een goed verloop. Houdt rekening met de 1,5 m afstand en vermijd opstoppingen.
 • Bij de uitgangen wordt gecollecteerd, er staat een tafeltje waarin collectezakken geplaatst zijn op volgorde van de collecte-doelen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om (zoals bij de thuisdiensten) uw giften digitaal over te maken.

Alle andere bijeenkomsten

Met ingang van 15 december kunnen de verenigingen (voorlopig) niet fysiek samenkomen. Een uitzondering geldt voor noodzakelijke bijeenkomsten van bv organisatorische aard.  

De catechisaties op dinsdagavond gaan zolang de maatregelen duren niet door. De belijdeniscatechese op vrijdag gaat wel door.

Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heere der heirscharen! Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des Heeren. 

We hopen en bidden dat binnen afzienbare tijd weer erediensten en bijeenkomsten kunnen worden gehouden zoals we dat gewend waren. Laten we naar elkaar omzien, en gezamenlijk de afspraken goed nakomen.

Weet dat onze God niet aan tijd of plaats is gebonden. We wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe in deze bijzondere tijd.

Erediensten en bijeenkomsten vanaf 15 december 2020